UBYTOVACÍ PORIADOK

Podmienky ubytovania:

1. Ubytovacie zriadenie je zmluvným partnerom spoločnosti SLOVAK ON-LINE, s.r.o. Pre všetkých klientov, teda fyzické alebo právnické osoby, ktoré rezerváciu ubytovania v tomto ubytovacom zariadení prostredníctvom on-line rezervačného portálu www.slovakonline.sk uskutočnili, sú tieto Podmienky ubytovania záväzné!

 

2. Podmienky ubytovania sú záväzné aj pre klientov, ktorí si ubytovanie rezervovali osobne, resp. telefonický, teda mimo on-line rezervačného portálu.

 

3. Ak klient kedykoľvek bude chcieť zrušiť svoju rezerváciu ubytovania, uhradí spoločnosti SLOVAK ON-LINE, s.r.o. poplatok vo výške 10% z celkovej sumy ubytovania, ktorú by zaplatil pri realizácii ubytovania podľa rezervačného formulára, nakoľko klient už využil služby on-line rezervačného systému. Táto suma bude automaticky stiahnutá zo zaplatenej zálohy za rezerváciu ubytovania a ubytovacie zariadenie s ňou nemôže disponovať.

 

4. V prípade, ak klient pri rezervácii svojho ubytovania nezaplatí 100% zálohu za ubytovanie, ubytovacie zariadenie je oprávnené požadovať doplatenie dlžnej sumy do výšky 100% rezervovaného ubytovania do niekoľkých dní pred príchodom klienta na ubytovanie. Ak bude hotel požadovať doplatenie dlžnej sumy, na túto požiadavku bude klient dôrazne upozornený v potvrdení rezervácie – vouchery resp. v potvrdenej objednávke.

 

5. V prípade takejto požiadavky je klient povinný zaplatiť dlžnú sumu na účet ubytovacieho zariadenia, ktorý bude uvedený v potvrdení rezervácie – vouchery, resp. objednávke. V potvrdení rezervácie – vouchery,objednávke bude presne uvedené:

  • koľko klient zaplatil zálohu;
  • koľko a do kedy má doplatiť;
  • účet a banka ubytovacieho zariadenia;
  • variabilný symbol platby = číslo rezervácie

 

6. V prípade, že klient túto povinnosť nesplní, ubytovacie zariadenie nie je povinné ubytovanie rezervovať a potvrdenie rezervácie – (voucher, objednávka) budú neplatné. Klient sa vystavuje riziku, že po príchode na ubytovacie zariadenie nebude mať ubytovanie rezervované. Záloha, ktorú klient zaplatil pri rezervácii ubytovania je v tomto prípade nevratná.

 

7. Prevádzkovateľ ubytovacieho zriadenia – hotela alebo penziónu – je povinný ubytovať iba klientov, ktorí sa po príchode riadne prihlásia na mieste na to určenom – obvykle na recepcii. Klient bude ubytovaný od 14.00 hod.

 

8. Za týmto účelom predložia klienti príslušnému zamestnancovi hotela ihneď pri príchode na recepcii svoj voucher, občiansky preukaz alebo cestovný pas.

 

9.Prevádzkovateľ ubytovacieho zriadenia je oprávnený požadovať od klienta, ktorý nezaplatil pri rezervácii ubytovania zálohu vo výške 100%:

  • doplatenie dlžnej sumy ihneď pri príchode, alebo
  • identifikačné údaje platobnej karty
  • zloženie hotovostnej istiny

Prevádzkovateľ ubytovacieho zriadenia môže použiť všetky možnosti súčasne.

 

10. Prevádzkovateľ ubytovacieho zriadenia môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo rezervované a potvrdené vo vouchery. Toto náhradné ubytovanie musí byť minimálne:

  • v blízkom okolí v zvolenej lokalite;
  • v rezervovanej cenovej úrovni a kategórii (počet hviezdičiek);

 

11. Ak si klient rezervoval jednolôžkovú izbu, účtuje prevádzkovateľ ubytovacieho zriadenia iba cenu za jednolôžkovú izbu i v prípade, že klienta ubytuje vo viaclôžkovej izbe alebo apartmáne. Táto zásada platí i pri rezervácii dvojlôžkovej izby, ak je potom klient ubytovaný vo viaclôžkovej izbe alebo v apartmáne.

 

12. Na základe rezervácie potvrdenej voucherom, objednávkou je prevádzkovateľ ubytovacieho zriadenia povinný ubytovať klientov počas celej doby rezervácie, uvedenej vo vouchery, objednávke. Počas celej tejto doby nemôže prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia s touto kapacitou disponovať.

 

13. Ak klient požiada o predĺženie doby ubytovania, môže mu prevádzkovateľ ubytovacieho zriadenia ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný a klient musí túto skutočnosť akceptovať.

 

14. Na prijímanie návštev sú k dispozícii spoločenské miestnosti. Na izbe môže klient prijímať návštevy iba so súhlasom recepcie. Pracovník recepcie je oprávnený požadovať od návštevy identifikačný doklad – občiansky preukaz, resp. cestovný pas.

 

15. Tento ubytovací poriadok je záväzný aj pre všetky návštevy na izbách. Klient, ktorý si ubytovanie rezervoval a na izbe je ubytovaný, je zodpovedný za jeho dodržiavanie osobou, resp. osobami, ktoré ho na izbe navštívili.

 

16. V prípade, že sa návšteva zdrží na izbe neobvykle dlhú dobu (viac, ako dve hodiny), je pracovník recepcie splnomocnený vyžadovať úhradu za ubytovanie podľa platného cenníka.

 

17. V oprávnených prípadoch je pracovník recepcie splnomocnený návštevu na izbe neumožniť.

 

18. V čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. musí klient v ubytovacích priestoroch dodržiavať nočný pokoj, teda správať sa tak, aby svojím konaním nevyrušoval ostatných klientov.

 

19. V prípade porušenia tohto nariadenia, po opakovanom upozornení pracovníkom recepcie, resp. iným, na to oprávneným pracovníkom ubytovacieho zariadenia alebo polície, je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia oprávnený ráno na druhý deň zrušiť rezervované ubytovanie bez náhrady za zaplatenú zálohu za ubytovanie.

 

20. Rezervované ubytovanie je klient oprávnený používať do 10:00 hodiny posledného dňa pobytu. Najneskôr do 10:00 hodiny v posledný deň pobytu izbu aj uvoľní. Ak klient tak neurobí v stanovenej lehote, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať ubytovanie za nasledujúci deň.

 

21. Ak klient využil ponuku minibaru na izbe, je povinný zaplatiť za konzumáciu najneskôr v momente odchodu z ubytovacieho zariadenia. V opačnom prípade je prevádzkovateľ ubytovacieho zriadenia oprávnený zaslať klientovi faktúru za konzumáciu a k cene si účtovať zmluvnú pokutu vo výške 100%.

 

22. Ak klient akýmkoľvek spôsobom znehodnotil, alebo poškodil zariadenie ubytovacieho zariadenia je povinný to ohlásiť na recepcii ubytovacieho zariadenia ihneď, najneskôr však v momente svojho odchodu. Je na prevádzkovateľovi ubytovacieho zriadenia, akým spôsobom bude riešiť náhradu škody od zodpovedného klienta.

 

23. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia umožňuje klientom vodiť na izbu psov, resp. iné malé domáce zvieratá. Klient je povinný zabezpečiť, aby neobťažovali ostatných klientov, resp. personál. Akékoľvek znehodnotenie ubytovacieho zariadenia hradí klient. Tieto zvieratá nemajú dovolený vstup do reštauračnej a relaxačnej časti ubytovacieho zariadenia.

 

24. Prevádzkovateľ hotela poskytuje ubytovaným klientom služby v čase,rozsahu a cene, ako mal zverejnené v čase rezervácie ubytovania na web stránke hotela.

 

25. Klient si prostredníctvom on-line rezervačného systému rezervuje a platí len ubytovanie.

 

26. V prípade, ak klient využil iné, ako ubytovacie služby ubytovacieho zariadenia (strava, sauna….), doplatí sumu za tieto služby na mieste na tom určenom, obvykle na recepcii.

 

27. Cenník služieb za ďalšie služby je k nahliadnutiu v recepcii hotela.

 

28. Do priestorov hotela je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí.

 

29. Pri opakovanom príchode do hotela sú klienti povinní preukázať sa platnou hotelovou kartou – v prípade, že ubytovacie zariadenie takúto kartu vydalo.

 

30. Prevádzkovateľ hotela nezodpovedá za veci, klientmi vnesené do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia iba v tom prípade ak ich prevzal do úschovy (na základe potvrdenia).

 

31. Prevádzkovateľ hotela nezodpovedá za veci, ktoré si klient, resp. spolucestujúce osoby zanechali v autách na strážených, alebo nestrážených parkoviskách a garážach.

 

32. V izbe ani spoločenských priestoroch hotela nesmie klient bez súhlasu premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akýkoľvek zásah do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

 

33. V hoteli a zvlášť na izbe nie je klientom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu klienta (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.).

 

34. V priestoroch hotela platí zákaz fajčenia okrem na to určených priestorov resp. izieb. Informáciu o možnosti fajčenia sú uvedené na recepcii.

 

35. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia je klient povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe svetlo, uzamknúť dvere a kľúč resp. kartičku odovzdať na recepcii.

 

36. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v hotelovej izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch.

 

37. Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, ak je na ich úschovu vyhradené iné miesto.

 

38. Loptové a iné športové hry sa môžu hrať na ihrisku alebo na vyhradených priestoroch tak, aby nebol rušený kľud a bezpečnosť ubytovaných a ďalších klientov.

 

39. Za škody spôsobené na majetku a zariadeniach ubytovacieho zariadenia zodpovedá ubytovaný klient a podľa platných predpisov a zákonov Slovenskej republiky.

 

40. Sťažnosti ubytovaných klientov a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky ubytovacieho zariadenia prijíma riaditeľ resp. jeho zástupca.

 

41. V hoteli je na viditeľnom a ubytovaným klientom prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok. Ubytovaní klienti sú povinní riadiť sa pri svojom pobyte týmto požiarnym poriadkom.

 

42. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, všeobecných morálnych a etických pravidiel obvyklých na území Slovenskej republiky. V prípade, že ho bude porušovať, má prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od  poskytovania všetkých svojich služieb pred uplynutím dohodnutého času.

 

Tento ubytovací poriadok je platný od 01.01.2010 až do vydania nového.